Zpracování účetnictví, daňové evidence

Zaúčtování účetní položky (jeden účetní doklad – faktura, pokladní doklad, položka bankovního výpisu) v rozsahu stanoveném zákonem a požadovanými úřady 20,- Kč pro neplátce DPH,
25,- Kč pro plátce DPH
Poskytování základních vnitropodnikových informací a výstupů administrativního charakteru (příkazy k úhradě, vystavování faktur, jednoduché administrativní úkony, dohledávání nesrovnalostí nebo chybějících údajů na prvotních dokladech) 100,- Kč / hodina
Poskytování informací a výstpů z účetnictví (analytické výstupy pro banku, vyhodnocení hospodaření, finanční analýza) 400,- Kč / hodina
Zpracování účetní uzávěrky v soustavě podvojného účetnictví (inventura zůstatků jednotlivých účtů, zúčtování závěrkových účetních operací – odpisy, opravné položky, rezervy, dohadné položky apod., sestavení rozvahy a výkazu zisků a ztrát) 5000,- Kč – 10 000,- Kč, podle složitosti účetnictví
Zpracování výkazů daňové evidence (výkaz příjmů a výdajů, stav pohledávek, závazků, zásob a dlouhodobého majetku) 1000,- Kč – 6000,- Kč
Zpracování mezd 150,- Kč pro zaměstnance, nejméně ale 500,- Kč/měsíc
Zpracování přízání k dani z nemovitosti, dani silniční, dani z převodu nemovistoí, dani dědické, dani darovací 500,- Kč / 2 500,- Kč
Zastupování při kontrole OSSSZ, VZP, případně FÚ v rámci místního šetření DPH 400,- Kč / hodina
Daňové poradenství a konzultace s daňovým poradcem a auditorem 1000,- Kč / hodina

Daňové poradenství

Zpracování daňového přiznání daně z příjmů fyzických osob z předložených dokladů (Výkaz o příjmech ze závislé činnosti, účetní uzávěrka, evidence příjmů, doklad o dani v zahraničí apod.) 1500,- Kč – 5000,- Kč
Zpracování daňového přizání daně z příjmů právnických osob včetně rozvahy a výkazů zisků a ztrát z předložené hlavní knihy a zpracované přílohy k účetní uzávěrce 2500,- Kč – 5000,- Kč
Zpracování přiznání k dani z přidané hodnoty 500,- Kč, 200,- Kč v případě negativních přiznání (tzn. nulových)
Zastupování při místním šetření nebo kontrole FÚ, VZP, OSSZ 400,- Kč / hod
Registrace daňového subjektu při zahájení činnosti (FÚ, OSSZ, VZP…) 500,- Kč – 3000,- Kč
Konzultace s auditorem / daň. poradcem 1000,- Kč / hod
Konzultace s kvalifikovanými zaměstnanci kanceláře 400,- Kč / hod
Komplexní zastupování v daňovém řízení (samostatné jednání se správcem daně na základě generální plné moci, dohled nad veškerým plněním daňových povinností – peněžitých i nepeněžitých, průběžné informace a aktualizace daňových zákonů, opatření MF apod., školení účetních, spolupráce při vytvoření vnitřních účetních směrnic podle potřeb klienta a použitého software, spolupráce při sestavení roční účetní závěrky, spolupráce při tvorbě informačního systému, apod. smluvně dohodnutá sazba

Auditorské služby

smluvně dohodnutá sazba